Link do strony z możliwością wsparcia forum:

https://pomagam.pl/forumdss_2020_22

DUM SPIRO-SPERO Forum Onkologiczne Strona Główna

Logo Forum Onkologicznego DUM SPIRO-SPERO
Forum jest cz?ci? Fundacji Onkologicznej | przejdź do witryny Fundacji

Czat Mapa forum Formularz kontaktowyFormularz kontaktowy FAQFAQ
 SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  AlbumAlbum
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj
Znalezionych wyników: 350
DUM SPIRO-SPERO Forum Onkologiczne Strona Główna
Autor Wiadomość
  Temat: Porady rentowo-zasiłkowe etc.
Mark

Odpowiedzi: 814
Wyświetleń: 242431

PostDział: Hyde Park   Wysłany: 2015-08-14, 10:04   Temat: świadczenia w trybie specjalnym
Wyborcza.pl : Error 404
  Temat: Porady rentowo-zasiłkowe etc.
Mark

Odpowiedzi: 814
Wyświetleń: 242431

PostDział: Hyde Park   Wysłany: 2015-02-11, 16:04   Temat: Porady rentowo-zasiłkowe etc.
wyrok SA w Szczecinie z dnia z dnia 26 czerwca 2014 r., sygn. III AUa 608/13: Wyjaśnienie treści pojęcia "pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji", wymaga uwzględnienia zarówno kwalifikacji formalnych (zakresu i rodzaju przygotowania zawodowego udokumentowanego świadectwami, dyplomami, zaświadczeniami), jak i kwalifikacji rzeczywistych (czyli wiedzy i umiejętności faktycznych, wynikających ze zdobytego doświadczenia zawodowego). Przy ocenie niezdolności do pracy dla celów rentowych, bardziej istotne są kwalifikacje rzeczywiste, gdyż ocena ta sprowadza się do stwierdzenia, w jakim stopniu wiedza i umiejętności, którymi dysponuje ubezpieczony, mogą być wykorzystane przez niego w pracy, pomimo zaistniałych ograniczeń sprawności organizmu
  Temat: Porady rentowo-zasiłkowe etc.
Mark

Odpowiedzi: 814
Wyświetleń: 242431

PostDział: Hyde Park   Wysłany: 2014-12-19, 09:13   Temat: Porady rentowo-zasiłkowe etc.
No niekoniecznie.
  Temat: Porady rentowo-zasiłkowe etc.
Mark

Odpowiedzi: 814
Wyświetleń: 242431

PostDział: Hyde Park   Wysłany: 2014-12-18, 14:50   Temat: Porady rentowo-zasiłkowe etc.
Może mieć miejsce hipoteza art. 34 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

Art. 34. Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

ale: warunek pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym uważa się za spełniony także wówczas, gdy pracownik pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z chorym tylko przez okres choroby, na przykład córka opiekuje się chorą matką mieszkającą oddzielnie (R. Górecka, Przewodnik po zasiłkach - nowe zasady, SPP 2005, nr 24, s. 34; I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenia społeczne, t. 3, Ubezpieczenia chorobowe..., s. 34). Wskazuje się również, że w ujęciu komentowanego przepisu użycie zwrotu "pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym" oznacza raczej brak innej osoby poza ubezpieczonym, która mogłaby zaopiekować się wymienionymi w przepisie osobami. Istotą ryzyka jest zaś to, że osoby bliskie ubezpieczonemu potrzebują jego opieki. Dlatego warunek pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym będzie spełniony, jeżeli pracownik będzie się opiekował członkiem rodziny zamieszkałym także osobno albo gdy ten członek rodziny pozostaje z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym tylko przez okres swojej choroby (I. Jędrasik-Jankowska, Prawo socjalne. Komentarz..., art. 32).
  Temat: Porady rentowo-zasiłkowe etc.
Mark

Odpowiedzi: 814
Wyświetleń: 242431

PostDział: Hyde Park   Wysłany: 2014-12-15, 16:45   Temat: Porady rentowo-zasiłkowe etc.
Zawsze warto się odwoływać, przynajmniej w sprawach z ubezpieczenia społecznego. Darmowa lub tania sprawiedliwość, w zależności od etapu zaawansowania "odwołania" :)
  Temat: Porady rentowo-zasiłkowe etc.
Mark

Odpowiedzi: 814
Wyświetleń: 242431

PostDział: Hyde Park   Wysłany: 2014-10-28, 17:28   Temat: dodatek pielęgnacyjny ...
Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie będące dodatkiem do renty lub emerytury z FUS (tej z tytułu niezdolności do pracy), które wynosi 203,50 PLN (kwotę proszę samodzielnie zweryfikować w miarę potrzeb). Wymaga ZUS-owskiego orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo ukończenia 75 roku życia (tu ZUS zwykle "z urzędu" dolicza ten zasiłek do emerytury lub renty). Odmiennie jest jednak, gdy osoba uprawniona przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-leczniczym.

Zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne to tzw. świadczenia rodzinne - poniżej wyciąg z przepisów.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
2. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) osobie, która ukończyła 75 lat.
3. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
4. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 PLN miesięcznie.
5. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
5a. Osobom, o których mowa w ust. 2 i 3, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
6. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:
1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
2. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2. Przepisy art. 5 ust. 4-9 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.
4. Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, o którym mowa w ust. 2, uważa się dochód następujących członków rodziny:
1) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
a) osoby wymagającej opieki,
b) rodziców osoby wymagającej opieki,
c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia
-z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;
2) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:
a) osoby wymagającej opieki,
b) małżonka osoby wymagającej opieki,
c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia
- z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.
5. W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.), uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.
7. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.
8. Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) (uchylona),
c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego , świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego , prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
1a. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
1b. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.
2. - 2d. (uchylony).
3. (20) Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 800 PLN (wzrośnie do 1.300 PLN) miesięcznie.
3a. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.
3b. Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.
3c. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego ustalanego w sposób określony w ust. 3b zaokrągla się do pełnych złotych w górę.
3d. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na następny rok kalendarzowy podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 15 listopada każdego roku.
4. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.
5. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego , świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego , prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej przekazał organowi właściwemu informację, że osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawią wypłacane jej świadczenia rodzinne lub wydatkują je niezgodnie z przeznaczeniem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenia rodzinne w całości lub w części w formie rzeczowej.
W przypadku, gdy o świadczenia, o których mowa w art. 16a i art. 17 ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:
1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
2. Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Niniejszy post ma wyłącznie informacyjny charakter. Zanim zapytasz na forum dokładnie przeczytaj.

hajtowy20 a świadczenia w specjalnym trybie ? było już na forum, poświęć dzionek i poszukaj, nie napisałeś ile masz lat - być może renta, ale to wymaga większej precyzji sformułowań, napisz jak masz w dokumentach, bo NIE MA GRUP INWALIDZKICH, przeczytaj art. 57 - 58 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.
  Temat: Porady rentowo-zasiłkowe etc.
Mark

Odpowiedzi: 814
Wyświetleń: 242431

PostDział: Hyde Park   Wysłany: 2014-10-11, 12:18   Temat: Porady rentowo-zasiłkowe etc.
Zanim lodzianinie88 o cokolwiek spytasz, cokolwiek przeczytaj. Renta socjalna odpada, co to są "jakieś pieniążki", wobec "bez grosza przy duszy" mamy obowiązek alimentacyjny, mamy ich wspierać nie tylko moralnie, ale i finansowo.
  Temat: Porady rentowo-zasiłkowe etc.
Mark

Odpowiedzi: 814
Wyświetleń: 242431

PostDział: Hyde Park   Wysłany: 2014-09-22, 13:45   Temat: orzecznictwo - niepełnosprawność
Dla zainteresowanych informacyjnie wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 2014 r. sygn. II UK 360/13: warunkiem zaliczenia do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jest nie tylko stopień naruszenia sprawności organizmu w odniesieniu do zdolności do wykonywania zatrudnienia (a nie niezdolności do pracy), ale także istnienie wymogu pomocy innej osoby w celu pełnienia ról społecznych w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Oznacza to, że ustawa z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wiąże zaliczenie do stopnia niepełnosprawności ze zdolnością do wykonywania zatrudnienia, a nie z niezdolnością do pracy w rozumieniu przepisów rentowych, a nadto z możliwością wypełniania ról społecznych jako elementu uczestnictwa w życiu społecznym.
  Temat: Poradnik żywieniowy
Mark

Odpowiedzi: 7
Wyświetleń: 13690

PostDział: Choroba nowotworowa / pacjent onkologiczny   Wysłany: 2014-09-17, 08:48   Temat: Poradnik żywieniowy
W Gazecie Wyborczej z 17 września 2014 r. (dzisiejsza) ukazał się poradnik "Nie pomagaj rakowi" dotyczący diety dla chorych onkologicznie. To dodatek do GW, "Tylko zdrowie".
  Temat: Porady rentowo-zasiłkowe etc.
Mark

Odpowiedzi: 814
Wyświetleń: 242431

PostDział: Hyde Park   Wysłany: 2014-09-11, 14:38   Temat: Porady rentowo-zasiłkowe etc.
Apeluję jednak, by nie mylić stopni niepełnosprawności z orzeczeniami o niezdolności do pracy, to nie to samo i działa tylko w jednym kierunku. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności "uznają" orzeczenia ZUS, odwrotnie już nie, choć jest ono brane pod uwagę jako jeden z dowodów (art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz z zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i brak odpowiednika tego przepisu w ustawie o emeryturach i rentach z FUS)
  Temat: Porady rentowo-zasiłkowe etc.
Mark

Odpowiedzi: 814
Wyświetleń: 242431

PostDział: Hyde Park   Wysłany: 2014-09-10, 15:09   Temat: Porady rentowo-zasiłkowe etc.
Odnośnie problemu: niepełny wymiar czasu pracy a renta to wychodzi mi na to, że na prawo do renty nie ma to wpływu, ma natomiast na jej wysokość, ale jeszcze poszukam. Ustawa nie mówi nic o tzw. przeliczeniowym czasie pracy, gdzie w Twoim przykładzie tzw. pełny etat osiągałbyś po czterech latach pracy, tylko o latach pracy (art. 57 i nast. ustawy o rentach i emeryturach z FUS).
  Temat: Porady rentowo-zasiłkowe etc.
Mark

Odpowiedzi: 814
Wyświetleń: 242431

PostDział: Hyde Park   Wysłany: 2014-09-10, 13:37   Temat: Porady rentowo-zasiłkowe etc.
Jak rozumiem chodzi o staż w kontekście ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Niestety "na już" nie wiem, poszukam, ale spytaj w ZUS (telefonicznie).
  Temat: Porady rentowo-zasiłkowe etc.
Mark

Odpowiedzi: 814
Wyświetleń: 242431

PostDział: Hyde Park   Wysłany: 2014-08-31, 21:15   Temat: Porady rentowo-zasiłkowe etc.
Z tego co piszesz to wszystko jest w porządku, napisałeś o rentę i w tym postępowaniu najpierw orzeka się o zdolności do pracy. Niestety nie opisałeś swojej historii, takiego c.v. więc nie wiem nawet, czy skarżyłeś decyzję Prezesa ZUS do sądu administracyjnego. Możesz też zwrócić się do Prezesa RM o przyznanie renty w trybie art. 82 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
  Temat: o leczeniu raka, m.in. czerniaka
Mark

Odpowiedzi: 0
Wyświetleń: 2746

PostDział: 'NEWS' - co nowego w onkologii?   Wysłany: 2014-05-25, 12:08   Temat: o leczeniu raka, m.in. czerniaka
Rak z przerzutami przestaje być nieuleczalny - Aktualności - Czytaj - zdrowie.abc.com.pl
  Temat: VI zlot forumowiczów Forum Onkologicznego DSS
Mark

Odpowiedzi: 154
Wyświetleń: 41149

PostDział: Życie Forum   Wysłany: 2014-05-06, 12:15   Temat: VI zlot forumowiczów Forum Onkologicznego DSS
Ja proszę o wykreślenie mnie, mam w piątek, 16 maja, po południu wyznaczoną wizytę u lekarza.
 
Strona 1 z 24
Skocz do:  


logo

Statystki wizyt z innych stron
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group